• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • A közhely színeváltozása - Részlet*

  |
  theodor képe

  "Vegyünk egy festményt, azt, amelyet egyszer Sörén Kierkegaard dán bölcselő írt le. A Vörös tengeren átkelő izraeliták képe volt. Ránézve egészen mást lehetett volna látni, mint amire egy ilyen témájú kép esetében az ember számítana —, például ha elképzelnénk, egy Poussin vagy Altdorfer mit festett volna: rémült embercsoporto­kat, földönfutó életük súlyától görnyedten, a távolban pedig az egyiptomi fegyvere­sek közeledő lovascsapatát. Itt viszont egy vörösre festett négyzet van, melyet a mű­vész így magyaráz: „Az izraeliták már átkeltek, az egyiptomiak pedig a vízbe fullad­tak", Kierkegaard megjegyzi, hogy élete végeredményben olyan, mint ez a festmény. Az egész szellemi nyugtalanság — az Istent megátkozó apa a mezőn, a szakítás Reg­ina Olsennel, a keresztényi értelmet kereső belső vizsgálódás, a viaskodó lélek szün­telen Vitája —, végül, mint a Marabár-barlangok visszhangjai, „egy hangulattá, egyet­len színné" olvadt össze.

  Tegyünk a Kierkegaard által leírt festmény mellé egy másikat, amely pontosan ugyanolyan. Ez, mondjuk, egy dán arcképfestő munkája, aki rendkívüli pszichológiai beleérzéssel hozta létre művét, „Kierkegaard hangulata" címmel. S képzeljük el, így tovább, egymás mellett a vörös négyszögek egész sorát. A fenti kettő mellé tegyük oda a „Vörös tér" [Red Square] című, moszkvai tájképet, amely a másik kettőre ugyanannyira hasonlít, mint azok egymásra (ugyanolyan). A következő mű a geo­metrikus művészet egy minimalista példánya, melynek véletlenségből ugyanez a cí­me: „Vörös négyzet" [Red Square]. Ezután jön a „Nirvána": metafizikus festmény, amely azon alapul, hogy a művész tudja, hogy a nirvánikus és a Szamszára rend azo­nos, és hogy a Szamszára-világot lekicsinylői szeretik Vörös Pornak titulálni. Azután szükségünk van még egy megkeseredett Matisse-tanítvány csendéletére, „Vörös te­rítő" a címe; elnézzük, ha ebben az esetben a festék némileg vékonyabban van fel­hordva. Következő tárgyunk nem igazán műalkotás, hanem pusztán egy vörös ólom­mal alapozott vászon, melyre, ha megérte volna, Giorgione festette volna megvaló­sulatlan remekművét, a „Sacra Conversaz¡oné"-t. Ez a vörös felület — bár aligha műalkotás — nem nélkülöz minden művészettörténeti jelentőséget, mivel maga Giorgione végezte az alapozást. Végül pedig egy vörös ólommal lefestett (nem azzal alapozott) felületet állítok ki, ami egy egyszerű megmunkált tárgy, melynek egyedüli filozófiai érdekessége az, hogy nem műalkotás, és művészettörténeti jelentősége is csak annyi, hogy egyáltalán figyelembe vesszük mint pusztán egy doigot, ami be van festve.

  Ezzel készen áll a kiállításom. Színes katalógusa igencsak egyhangú lenne, mivel benne minden kép ugyanúgy néz ki — annak ellenére, hogy a lehető legkülönbözőbb műfajokba tartozó festmények reprodukciói: van köztük történeti festmény, pszicho­lógiai portré, tájkép, geometrikus absztrakció, vallásos mű és csendélet. Ezen kívül képeket közöl még valamiről, ami Giorgione műhelyéből származik, továbbá valami­ről, ami egy puszta dolog, és nem is törekszik a műalkotás magasztos rangjára.

  A szerinte „égbekiáltó igazságtalanság" — hogy legtöbb kiállítási lételem a flan­cos műalkotás megjelölést kapta, míg egy olyan tárgyat, amely minden látható rész­letében hasonlít rájuk, nem vagyok hajlandó műalkotásnak nevezni — feldühít egy látogatót, egy egalitárius beállítottságú, mogorva fiatal művészt, akit j-nek fogok ne­vezni. Afféle politikai dühtől fűtve J fest egy művet, amely az én puszta vörösre festett négyszögemre hasonlít, azt állítja róla, hogy műalkotás, és követeli, hogy vegyem be a kiállításra — amit én boldogan meg is teszek. Nem tartozik j legnagyobb teljesítmé­nyei közé, de azért kiakasztom. Meglehetősen üres alkotás, mondom neki, és való­ban az „A Vörös-tengeren átkelő izraeliták" narratív gazdagságához vagy a „Nirvána" megkapó mélységéhez képest, nem is szólva Piero della Francesca „Az igazi kereszt legendájáról vagy Giorgione „A vihar"-áról. Nagyjából ugyanezzel a jelzővel írhat­nánk le J egy másik művét is, melyet Ő szobornak tekint, és ami emlékeim szerint egy közönséges asztalosmunkával előállított doboz, bézs színű gumifesték fedi, amit la­zán, festőhengerrel vitt fel rá. Mindazonáltal festménye egyáltalán nem úgy üres, mint az említett vörösre festett vászon puszta felülete, még csak nem is úgy üres, mint egy tiszta papírlap — mivel éppúgy nem nyilvánvaló, hogy valamilyen feliratra vár, mint a szobám fehér fala esetében, ha azt akarnám vörösre festeni. A szobra sem úgy üres, mint egy kipakolt láda. Mert az ő műalkotásaira alkalmazva az „üres" esz­tétikai ítéletet és kritikai értékelést képvisel, és előfeltételezi, hogy amire vonatkozik, az már műalkotás, bármennyire felismerhetetlenek is a közte és az olyan puszta tár­gyak közötti különbségek, melyekhez logikailag nem kapcsolhatóak hozzá ennek az osztálynak a predikátumai. Az Ő műalkotásai szó szerinti értelemben üresek, mint ahogyan bemutatóm többi tárgya is: de én nem a szó szerinti értelmére gondolok, amikor valójában azt mondom, hogy J teljesítményeiben nincs gazdagság.

  Megkérdezem J-t, új művének mi a címe, és mint várható volt, azt mondja, hogy a „Cím nélkül" éppen olyan jól megteszi, mint bármi más. Ez valóban cím, s nem puszta ténykijelentés, mint azokban az esetekben, amikor egy művész elmulasztott címet adni művének, vagy nem tudjuk, milyen címet adott neki, vagy milyet adott volna. Megállapíthatom, hogy annak a puszta dolognak, melynek politikai szolgálatában J létrehozta műalkotását, szintén nincs címe, ám ez csak az ontológiai osztályozásból következik: a puszta dolgok nem jogosultak arra, hogy címük legyen. A cím több a névnél, gyakran iránymutatás az értelmezéshez vagy az olvasathoz — ami nem min­dig segít, például akkor nem, amikor valaki fonák módon az „Angyali üdvözlet" címet adja almákat ábrázoló festményének. A J adta cím ennél valamivel kevésbé elrugasz­kodott: ez a cím legalábbis abban az értelemben útmutatás, hogy J szándéka szerint azt a dolgot, aminek adta, nem kell értelmezni. Szintén megjósolható, hogy amikor megkérdem J-t, miről szól a műve, azt mondja, hogy semmiről. Biztos vagyok benne, hogy ez nem a mű tartalmának a leírása (A lét és a semmi második fejezete a semmiről szól, a távollétről). Mellesleg a "Nirváná"-ról mondhatjuk azt, hogy a tartalma a semmi, abban az értelemben, hogy a semmi az, amiről szól — az űr képe. J rámutat, hogy az ő műve a kép hiánya: nem annyira az üresség mimézise, mint inkább a mimézis ürességének a képe. Mint megismétli, semmiről sem szól. Ám én rámutatok, hogy az a vörös felület sem szól semmiről, melynek védelmében megfestette a sem­miről sem szóló „Cím nélkül"-t: ám az azért nem, mert egy dolog, és a dolgok osztá­lyát az jellemzi, hogy nem rendelkeznek valamirőlséggel, éppen azért, mert dolgok. Ezzel szemben a „Cím nélkül" műalkotás, a műalkotások pedig — mint kiállításom le­írásából kiderül — tipikusan valamiről szólnak. Tehát J esetében a tartalom hiánya eléggé szándékoltnak tűnik.

  Eközben csak annyit mondhatok, hogy bár létrehozott egy (igencsak minimális) műalkotást, melyet puszta szemmel nem lehetne megkülönböztetni egy puszta, vö­rösre festett felülettől, még mindig nem tette műalkotássá ama puszta vörös felüle­tet. Az marad, ami mindig is volt: idegen a műalkotások közösségében, még ha e kö­zösségnek van is sok olyan tagja, amely szemre megkülönböztethetetlen tőle. Ezért j gesztusa kedves volt, ám értelmetlen: kis mugyűjteményemet bővítette ugyan, de nem érintette a műalkotások és a puszta dolgok világa között húzódó határokat. Ez meghökkenti j-t, mint ahogyan engem is. Nem lehet, hogy az általa létrehozott tárgy pusztán azért műalkotás, mert J művész, hiszen nem minden változik művészetté, amit egy művész megérint. Vegyük Giorgione alapozott vásznát, feltéve, hogy a fes­téket maga vitte fel rá. AJ által festett kerítés csak egy befestett kerítés. Egyedül az a lehetőség marad — ismeri fel J —, hogy a vita tárgyát képező vörös felületet műalko­tásnak nyilvánítsa. Miért ne? Duchamp műalkotásnak nyilvánított egy hólapátot, és az is; egy palackszárítót, és az is az. Elismerem, hogy J-nek is megvan a joga ehhez, mire ő a vörös felületet műalkotásnak nyilvánítja, s diadalmasan átjuttatja a határ túloldalára, mintha ezzel valami ritkaságot mentett volna meg. Most gyűjteményem mindegyik darabja műalkotás, ám cseppet sem tisztáztuk, mi is történt. A határ ter­mészete filozófiailag homályban maradt, J támadásának sikere ellenére.

  Megdöbbentő, hogy az iméntihez hasonló sorozat, amely szemre megkülönböz­tethetetlen, ám ontológiailag radikálisan eltérő hovatartozási valóságos párdara­bokból áll, a filozófiában máshol is, sőt talán mindenhol megkonstruálható. A követ­kezőkben ugyanannyira foglalkoztat az elv, amely lehetővé teszi ilyen példák előállí­tását, mint azok az egyedi példák, melyeket elemezni fogok. Most azonban pusztán egyetlen analóg sort idézek, már csak azért is, hogy elébe vágjak annak a feltétele­zésnek, hogy csak a művészetfilozófiára jellemző struktúrákkal van dolgunk. Álljon tehát itt egy példa a cselekvés filozófiájából, melyet nem azért hozok fel, hogy azt su- galljam, a művészetfilozófia a cselekvés filozófiájához igazodik, hanem azért, mert e kettőben (és valójában a filozófiai analízis minden szférájában) párhuzamos struktú­rák vehetők észre. Korábbi írásaimban kiaknáztam a cselekvéselmélet és az ismeret­elmélet közötti strukturális megfeleléseket, anélkül, hogy valaha is kísértést éreztem volna arra, hogy a megismerés és a cselekvés azonosságát hirdessem. Mindeneset­re, ha magamat idézhetem, íme egy példa, mellyel az Analytical Philosophy ofAction [Analitikus cselekvésfilozófia] indít:

  A padovai Cappella dell'Arena északi falán a középső sáv hat képén Gíotto hat történetben beszéli el Krisztus életének igehirdető időszakát. Mindegyik kép felemelt kárral mutatja a domináns Krisztus-alakot. Ám annak ellenére, hogy kartartása változatlan, jelenetről jelenet­re más-más cselekedetet hajt végre, és a cselekvést a végrehajtásának kontextusa szerint kell azonosítanunk. A vénekkel vitatkozva a felemelt kar feddő, ha ugyan nem dogmatikus; a kánai menyegzőn a bűvészé, aki a vizet borrá változtatta; a keresztelésnél az elfogadás je­leként emelkedik fel; Lázárnak parancsol; a népet Jeruzsálem kapujánál megáldja; a kufáro­kat a templomból kiűzi. Mivel a felemelt kar minden képen változatlanul ott van, ezeket a performatív különbségeket a kontextus változásávai kell magyaráznunk, és bár igaz lehet, hogy a kontextus önmagában nem teremti meg a különbségeket, és Krisztus szándékát és céljait is fel kell idéznünk, mégsem lehet túlbecsülni azt, mennyire áthatja a kontextus a célt. (Cambridge University Press, 1973, ix.)"

  * Arthur C. Danto - A közhely színeváltozása Enciklopédia Kiadó, 2003

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг