• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Gilgames - eposz

  |
  Pekka képe

  Gilgames - eposz

  „ušepiš dûri ša Uruk supuri
  ša Eanna kudduši šutummi ellim
  amur duuršu ša kima kie niipš
  ipalaas sametašu ša la umaššalu manma“

  (Akkád nyelvű újasszír szöveg a Gilgames-eposz agyagtáblájáról, I. Tábla 9-12. sora, saját fordításomban.)

  („Aki építette Uruk bástyáit, magas
  falait szent Eannának - a megszentelt kincsesházat,
  megpillantva annak bástyáit, mint ércek takarta
  alapjait a védfalnak, mellyel semmi sem versenghetett…”)

  Annyi édes-keser dalban, rejtve titkát egy
  különös világnak, évezredek
  távoli homályába vezet Kalliopé
  kincseivel telt elbeszélése.
  Midőn elvégeztetett, és beteljesedett…
  Aki mindent látott, nagy útra kelt,
  istenekkel szőtt szövevényes új terveket,
  hogy teremtsenek Gilgames ellen -

  ki majd legyőzi őt - halálos szörnyeteget.
  Anu az ég királya, hallgatá
  a panasz áradatát, mily szörnyűségeket
  sorolnak felé, - s kéne ölni meg!
  Akképpen szóltak fennszóval, és rettegéssel,
  Uruk város - zsarnokságtól megtört
  és meggyötört halandói fohászaikban
  kérték, szabadíts meg a zsarnoktól!

  Első tábla

  És meghallgatásra talált annyi imája
  a szenvedő sokaságnak, miként
  Aruru hallotta a szót, aki teremté
  Gilgamest a robosztus vad bikát,
  hogy alkossa meg agyagból és nedveiből
  Enkidut, az isteni vadembert,
  kit felemelt Anu és Istar kegyelmébe.
  Majd ledobá a rétre, a fűbe.

  A föld és vizek fölött lebegő négyszárnyú
  Szellem ébreszti föl, s megy legelni…
  Pásztorok riadnak, hordák szegik terhüket,
  kergeti vadak seregét, pusztán
  űzött gazellák porfellegekben topognak,
  féktelen robajjal iszkol a vad.
  Gilgameshez megy vadásza, s papnője egy nap,
  - mi láttuk a vadembert, Enkidut.

  Itta rétek harmatvizét, és feszült izma
  vad vágtában, testén bozontos
  hím-takarója, és mit sem tud a világról.
  Az istenek haragja küldte rád…
  Készülj! Erőd feszítsd vállaidra, a halál
  fenyegető réme szállt le hozzád!
  A király ekként szólt: hozzatok Istar-papnőt,
  egy szent lányt, kit küldök Enkiduhoz.

  Második tábla

  A tudás keser’ fájáról szedte gyümölcsét
  a tiltásnak, s minden érett kincsét
  emelte a szent lány ajkához, aki értett
  a szerelem felajzott nyilával
  sebzeni és ejteni a kéj mámorába.
  Menj a rétre, bontsd ki szép-szemérmed
  viríts hajnali bíbor-tűzzel, kéjjel perzselj,
  szemeidet hadd lássa csak egyszer!

  Ment eléje, szemét a szemére szegezte
  amaz itatóhoz lép, friss vízért.
  Látja a papnő a hatalmas égi-sarjat,
  kibontja ringó emlőit mélyen,
  és a vad nekirohan, ráfeszül egészen,
  hét éjjel tartotta nászát, s vadból
  kivetett, esendő ember-lénnyé változott,
  s a lány dúdolta édes énekét.

  Enkidu hallja, érti szavát – mellé hever
  szorosan és érzi új mámorát,
  a lány kérdezi: miért futottál lágy füvön,
  miért kívánsz barmok közé menni?
  Általam nyertél új értelmet, megismerted
  ki voltál, s az már sohasem leszel,
  jöjj velem Anu és Istar szent hajlékába!
  Gilgames az úr, a nép zsarnoka.

  Harmadik tábla

  A papnő kísérte Enkidut a városba,
  Mentek az erős falakkal védett
  Urukba, ahol Gilgames élt, a vad bika;
  Enkidu szólt – le akarom győzni,
  a magam erejéből megtenni, mi rám vár,
  hadd kiáltsam szemébe: eljöttem!
  Samas hallja szavát, Enlil és Ea inti,
  Eredj Enkidu, te vagy végzete!

  Mielőtt lettél az égiektől, Gilgames
  látott álmában, várja jöttödet.
  Rettentő nagy hatalommal bír Risat-Ninlil
  méhének gyümölcse, ereje oly
  hatalmas, amit ember képzelete fel nem
  foghat. Ment a lány az ég fiával,
  etette éhét, itatta szomját, kérlelte,
  csak ne zokogna – ember-félelmet!

  A küzdelemben ragyogó vasban, vállukat
  összevetve, látta a sokaság
  őket, nosza öld meg! Ujjongták mind a népek.
  Örvényként küzdöttek egymással, mint
  hatalmas erők, ropogtak csontjaik, vérük
  hullt… Risat-Ninlil szólt: emelkedj föl
  Enkidu! Legyen fivéred magzatom, többé
  ne kívánd megtörni tested párját!

  Negyedik tábla

  Ketten lettek, erősebbek az isteneknél,
  rettegték lépteiket, vonultak
  egymást segítve, ünnepelték tetteiket.
  Készültek megvédni az ellenség
  támadásától városuk erős falait.
  Humbaba hordái már üzentek,
  Vas halálát küldték, árnyékát sötét vésznek,
  leplét a fénynek, ingét a holtnak.

  Együtt a két testvér, égi sarjak, nem fogta
  Erő, mit ember férfi-harcban szenved,
  Szívük lelkesült, testük szép. Új fél-istenek
  útra keltek, hadakat legyőztek.
  Temérdek kincset hoztak, erős várat álltak,
  Bolyongtanak, s vasbércekre jártak.
  Körülülték isteneik dús asztalait,
  Pihentek a föld gyógyító zöldjén.

  Istar temploma mélyéből zengte, Gilgames
  dicsőségét, szent mámora ízét,
  elszakítva mindörökre, édes vággyal a
  földi szerelemtől. Messzi partok
  felől, mint isteni szellem szikrái,
  szavak hulltak le, feltört titkokról,
  mind fénylőbb ragyogással ragyogva Enkidu
  felé, a meglelt ifjú testvérről.

  Ötödik tábla

  Hatalmas zajjal hordák törtetnek előre,
  egyre sokasodva csak rabolnak,
  cédrusok erdejéből egy Babilon démon,
  sereget állit, s mindent elpusztít.
  Pazuzu fia, maga az óriás szörnyeteg.
  Szakálla undor, egy lehelete
  leterít csupa ürülék, maga a halál.
  Minden élő gyilkosa: Humbaba.

  Dühöng, tervet forral Uruk ellen, hogy fogja
  azt mindenestül elpusztítani.
  Hírnök jön az erős falakhoz, láttam… láttam!
  Két napjárásnyira vannak innen.
  Gilgames és Enkidu készültek a harcra,
  a kardjukat szívükhöz emelték,
  arcukat Nap felé fordították Samashoz.
  A bíbor hajnal fényei gyúltak…

  Jajgat, gyilkosan űzi szörnyét a cédrusok
  erdejének, sistergős kénkövét
  démonok seregének, fodroz testük alatt
  tengere a vérnek, két csapástól
  hullik feje a rémnek, testvérek kardjai
  legyőzték. Égi varázs csillogó
  éke száll Gilgames és Enkidu fejére.
  Sas jár meg a csillagok az égben.

  Hatodik tábla

  A hősök alusznak, a harcban fényüket az
  istenekre ragyogták, most készek
  visszamenni hideg, sötét emberi éjbe.
  Istar honában, csendben mosolygott
  a fény, míg künn a mezőn üldögélt egy kútnál.
  Gilgamesnek dalolt szerelmesen.
  Fényes arany szerelem, Tőled nem kell nekem!
  Istar haragját zúgta egész nap.

  Bosszút esküdött, átkos erőt, mely Gilgamest
  pusztítja el, s ledönti városát.
  Anu az ég királya, Taurust küldi le
  dühöngeni, s eltiporni mindent.
  Morajlással és vaksötéttel zúdult alá
  az égi förgeteg baljós éje
  a város falaihoz. A két testvér-barát
  együtt megküzd az égi bikával.

  Tajtékzik az égi vad, inával megremeg,
  testvér a bátyját karddal védi meg,
  öklelne, ha tudna, de már csak térdre rogy,
  penge villan, a bika kimúlik…
  Sötétségből az éjt a hajnal elapasztja,
  a vihar egyszer csak szertefoszlik.
  Leteszik a véres fegyvert, friss inget húznak,
  a várost megvédték, lepihennek.

  Hetedik tábla

  Múltán annyi veszedelemnek, vágtatnak ki
  a mezőre, Enkidu kifeküdt
  bámult előre, kifonta ingét, és tudta
  már csak futkos benne a lehelet,
  emberré vált, halhatatlansága odalett.
  A király testvérét karjaiba
  vette szótlanul, érezte, indul a lelke
  messze jár, csak úgy száll, száll örökre.

  Gilgames sírt, fájdalmát testvére halála
  miatt kiálltja fel az egekbe…
  Gyászol a város, mennek - temetik hősüket.
  Hullik könnye, embernek – istennek,
  a szent lány szívében emésztő vággyal zokog.
  Rémít, mi az emberi sors? – ki hős
  haszna nincsen, tudja minden lépte veszendő,
  s az istenek osztoznak érdemén.

  Gilgames indul, de hová nem tudja senki,
  hogy testvérét lássa, egyedül megy,
  lépteit a sötét kíséri, árnyserege
  az éjnek. Vezess Enlil hozzá, nyiss
  egy kaput, egy rést a mélybe, leszállok érte!
  Betegség nem ölte meg, harcban nem
  esett el, vész nem járta át, csak a gyors halál,
  a kíméletlen ragadta el őt.

  Nyolcadik tábla

  Mily könnyen vész az élet, öröklét hol lehet?
  Gyötrelmesen bolyongott Gilgames,
  míg a halál tengeréhez ért, hol Sziduri
  várta. Elvezetlek egy szigetre,
  ahol elnyerheted, amit rég keresel.
  Menj Szurszunabuhoz, a révészhez
  majd ő átvisz az élő ember szigetére,
  s az örök életet megkaphatod.

  Mondd el mitől örök az élet Ut-napistim?
  És belekezd mesélni, hogy minden
  odaveszett… történetét a vízözönnek.
  Elmondja titkát, mit kell tennie:
  Gilgames, virrassz! És örök életet nyerhetsz!
  Hallgatja, mint gyermek, de elalszik.
  Adom az örök élet füvét, ez utolsó
  szál! S míg fürdik egy kígyó, lenyeli.

  Ment haza, és jött feléje Enkidu árnya.
  - Barátom, oh mondd, mit láttál, mondd meg!
  - Milyen az alvilág? Láttál-e olyat mondd el!
  Az árny leszegett fejjel, válaszolt.
  - Nem mondom el, mit láttam, nem akarom, hogy tudd,
  mert sírnál szakadatlan, s gyötörne
  örök kétség. Tudd, nem vagyunk hallhatatlanok!
  S mégis, amire vágyunk, az élet!

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг